Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym dyrektor PSP nr 2 w Gogolinie informuje o celach, przebiegu nauczania oraz warunkach i sposobie klasyfikowania uczniów, a także o uprawnieniach i obowiązkach uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty:

 

1. Cele nauczania języka mniejszości narodowej na I etapie kształcenia

Ogólne cele rozwoju ucznia, osiągane na zakończenie edukacji wczesnoszkolnej, są źró­dłem celów szczegółowych, opisanych w formie efektów. Uczeń ma je osiągać, realizując zadania, wymagające wielokierunkowej aktywności.

 1. Świadomość własnego dziedzictwa narodowego lub etnicznego.

 Uczeń:

1) dostrzega i rozumie wartość swego języka ojczystego, ma świadomość swo­jej tożsamości narodowej lub etnicznej;

2) poznaje elementy przyrody, kultury materialnej i duchowej mniejszości na­rodowej lub etnicznej, do której należy;

3) poznaje elementy historii mniejszości narodowej lub etnicznej, do której należy.

 1. Kształcenie językowe.

Uczeń:

1) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji;

2) czyta ze zrozumieniem teksty literackie oraz informacyjne;

3) wyciąga wnioski z przesłanek zawartych w tekście;

4) wyszukuje w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci na I etapie edukacyjnym;

5) zna formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatka do kroniki;

6) zna i stosuje formy grzecznościowe w kontaktach międzyludzkich;

7) tworzy w formie ustnej i pisemnej kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opo­wiadanie i opis, list prywatny, życzenia, zaproszenie;

8) dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecz­nych;

9) przejawia wrażliwość estetyczną w wypowiedziach inspirowanych twórczo­ścią dla dzieci, tworzy, przekształca i rozwija swoje wypowiedzi;

10) uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i prezentuje własne zdanie;

11) poszerza zasób słownictwa, czytając teksty literackie oraz inne teksty kultury;

12) zna alfabet: rozróżnia litery, głoski, znaki fonetyczne; dzieli wyrazy na sy­laby; oddziela wyrazy w zdaniu, oddziela zdania w tekście i poprawnie je zapisuje (zgodnie z elementarnymi zasadami ortografii i interpunkcji);

13) pisze czytelnie i estetycznie;

14) przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu; w miarę swoich możliwości samodzielnie realizuje pisemne zadania domowe.

3. Kształcenie literackie i kulturowe.

Uczeń:

1) w tekście literackim wybiera określone fragmenty, określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów;

2) czyta i recytuje, z uwzględnieniem interpunkcji, intonacji, akcentów, po­prawnej wymowy;

3) wykorzystuje teksty literackie do tworzenia własnych wypowiedzi;

4) czyta wskazane teksty literackie i wypowiada się na ich temat.

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne na drugim etapie edukacyjnym:

Cele kształcenia – wymagania ogólne

 1. Świadomość własnego dziedzictwa narodowego lub etnicznego.
 1. Znajomość podstawowych utworów literackich i innych tekstów kultury waż­nych dla poczucia tożsamości narodowej lub etnicznej.
 2. Znajomość podstawowych faktów z historii narodowej lub etnicznej.
 3. Znajomość elementów kultury narodowej lub etnicznej (np. symbole, legendy, baśnie).
 4. Znajomość podstawowych faktów z życia społeczności lokalnej.

II. Kształcenie językowe.

 1. Rozumienie wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu wspólno­ty rodzinnej, narodowej i kulturowej.
 2. Kształtowanie odpowiedzialności za własne użytkowanie języka.
 3. Poznawanie podstawowych pojęć służących do opisywania języka jako narzędzia komunikacji.
 4. Kształcenie umiejętności porozumiewania się (słuchania, mówienia, czytania i pisania) w sytuacjach prywatnych i publicznych, w tym z osobami z trudnościa­mi w komunikowaniu się.
 5. Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia i pisania zgodnego z zasadami poprawności językowej.

III. Kształcenie literackie i kulturowe. Rozwijanie umiejętności interpretacji utworów literackich i innych tekstów kultury.

1. Rozwijanie umiejętności analizy wybranych utworów literackich z wykorzysta­niem właściwej terminologii.

2. Rozwijanie zdolności rozumienia wartości o charakterze narodowym i uniwer­salnym.

3. Rozwijanie potrzeby uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych.

IV. Tworzenie wypowiedzi. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych formach.

 1. Kształcenie umiejętności wygłaszania, recytacji i interpretacji głosowej tekstów.
 2. Doskonalenie dykcji i operowania głosem.
 3. Poznawanie podstawowych zasad retoryki, w szczególności argumentowania.
 4. Rozwijanie umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych.
 5. Wyrażanie własnych poglądów i opinii.
 6. Tworzenie wypowiedzi pisemnych z uwzględnieniem estetyki tekstu i zasad jego organizacji.

2. Miejsce zajęć języka mniejszości narodowej w tygodniowym rozkładzie zajęć określa plan lekcji ułożony na początku roku szkolnego, dostępny w szkole na tablicy ogłoszeń.

3. Udział ucznia w zajęciach z języka mniejszości narodowej jest odnotowany w dokumentacji przebiegu nauczania, na świadectwach promocyjnych oraz świadectwach ukończenia szkoły.

4.Uczniowie biorący udział w zajęciach z języka mniejszości narodowej oraz nauki własnej historii i kultury są oceniani i klasyfikowani według zasad zawartych w WOU. Ocena z Języka mniejszości ma wpływ na promocję ucznia do klasy programowo wyższej oraz ukończenie szkoły.

5. Uczniowie biorący udział w zajęciach mniejszości narodowej mają prawo przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w języku mniejszości narodowej Uprawnienia i obowiązki uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty i wymagania egzaminacyjne określają odrębne przepisy