I. ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

Rok  szkolny  trwa od 01.09.2022 r. do 23.06.2023 r.

Akademia z okazji zakończenia roku szkolnego 23.06.2023r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych :

 10.2022r. Dzień Edukacji Narodowej

  • 10. 2022r. – przed świętem zmarłych
  • 23 -31.12.2022r. Zimowa przerwa świąteczna
  • 06-11.04.2023r. Wiosenna przerwa Świąteczna
  • 05.2023r., 04. - 05.05.2023r. majówka
  • 06.2023r. po Bożym Ciele
  • 23-25.05.2023r. - Egzamin ósmoklasisty

Dni wolne od zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych:

Ferie zimowe  13 lutego - 26 lutego 2023 r..

Ferie letnie 23 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

II. WYPOCZYNEK DZIECI

Zajęcia rekreacyjno- sportowe  zimowe – 1 tydzień podczas ferii zimowych

Zajęcia rekreacyjno- sportowe  letnie – 2 tygodnie podczas wakacji

III. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE W ROKU SZKOLNYM 
DZIELA SIĘ NA DWA PÓŁROCZA:

                     I PÓŁROCZE – OD 01.09.2022r  DO  31.01.2023r.

                     II PÓŁROCZE  - OD 01.02.2023r. DO 24.06.2023r.

IV. TERMINARZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW
KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH

1. Do 16. 05.2023 r. zawiadomić ucznia i jego rodziców (opiekunów )  o przewidywanych dla niego rocznych ocenach z  przedmiotów edukacyjnych oraz ocenie z zachowania.

2. Do 16.06.2023.  przyjmowanie podań od uczniów lub jego rodziców (opiekunów) chcących przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego za  rok szkolny lub poprawkowego za  rok szkolny.

V. SPOTKANIA    RADY  RODZICÓW 

14.09.2022r.  przedstawienie do zatwierdzenia rocznego planu rozwojowego szkoły, Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego na r.szk.2022/2023, Wybory uzupełniające do Rady Rodziców, zatwierdzenie planu pracy Rady Rodziców,

listopad 2022 Sprawy bieżące,  Organizacja andrzejkowej  zabawy dochodowej

luty 2023 – Podsumowanie realizacji rocznego planu rozwoju szkoły za I półrocze r.szk.2022/2023, przedstawienie informacji o realizacji  planu nadzoru pedagogicznego za I półrocze ,

sierpień 2023 -   przedstawienie informacji o realizacji rocznego planu nadzoru pedagogicznego, podsumowanie realizacji rocznego programu rozwoju szkoły za rok szkolny, podsumowanie działalności   Rady Rodziców za rok szkolny 2022/2023