Rok szkolny trwa od 04.09.2023 r. do 23.06.2024 r.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE W ROKU SZKOLNYM DZIELA SIĘ NA DWA PÓŁROCZA:

I PÓŁROCZE – od 04.09.2023r do 31.01.2024r.

II PÓŁROCZE - od 01.02.2024r. do 21.06.2024r.

Akademia z okazji zakończenia roku szkolnego 21.06.2024r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

02 listopada 2023r. po Święcie Zmarłych

23 - 31 grudnia 2023 r. Zimowa przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024 r. Wiosenna przerwa Świąteczna

29 – 30 kwietnia 2024r. 02 maja 2024r. Majówka

31 maja 2024r. po Bożym Ciele

14,15,16 maja 2024r. Egzamin ósmoklasisty

Dni wolne od zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:

Ferie zimowe 15 - 28 stycznia 2024r.

Ferie letnie 22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.

WYPOCZYNEK DZIECI:

Zajęcia rekreacyjno- sportowe zimowe – 1 tydzień podczas ferii zimowych

Zajęcia rekreacyjno- sportowe letnie – 2 tygodnie podczas wakacji

TERMINARZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH:

Do 08. 05.2024 r. zawiadomić ucznia i jego rodziców (opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach z przedmiotów edukacyjnych oraz ocenie z zachowania.

Do 13.06.2023. przyjmowanie podań od uczniów lub jego rodziców (opiekunów) chcących przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego za rok szkolny lub poprawkowego za rok szkolny.

SPOTKANIA RADY RODZICÓW:

- 13.09.2023r. przedstawienie do zatwierdzenia rocznego planu rozwojowego szkoły, Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego na r.szk.2023/2024, Wybory uzupełniające do Rady Rodziców, zatwierdzenie planu pracy Rady Rodziców:

- listopad 2023 Sprawy bieżące, Organizacja andrzejkowej zabawy dochodowej:

- luty 2024 – Podsumowanie realizacji rocznego planu rozwoju szkoły za I półrocze r.szk.2023/2024, przedstawienie informacji o realizacji planu nadzoru pedagogicznego za I półrocze;

- sierpień 2024 - przedstawienie informacji o realizacji rocznego planu nadzoru pedagogicznego, podsumowanie realizacji rocznego programu rozwoju szkoły za rok szkolny, podsumowanie działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2023/2024.