pdf

pdf

docWniosek o przyjęcie kandydata spoza obwodu

docOświadczenie o krewnych kandydata

docOświadczenie o miejscu pracy rodziców/opiekunów

docOświadczenie o samotnym wychowywaniu

docOświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa

docOświadczenie o wielodzietności

pdf

pdfZarządzenie Burmistza Gogolina

docZgłoszenie dziecka z obwodu szkoły

docWniosek o objęcie dziecka nauką mniejszości narodowej

docOświadczenie - religia / etyka