W związku §5.1 ppkt 1,3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego  w Gogolinie wyznaczył w roku szkolnym 2022/2023  dni dodatkowo wolne od zajęć edukacyjnych. W dniach tych będą organizowane dla uczniów tylko zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w godz. 6.45-16.15.

Są to następujące dni:

31.10. 2022r. – przed Świętem Zmarłych

02.05.2023r., 04. - 05.05.2023r. Majówka

09.06.2023r.  po Bożym Ciele

23-25.05.2023r.- Egzamin ósmoklasisty  

Dyrektor szkoły

Renata Kochanowska