I. ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

Rok szkolny trwa od 01.09.2021 r. do 24.06.2022 r.

Akademia z okazji zakończenia roku szkolnego 24.06.2022 r. kl. I-VII

 23.06.2022 r. kl. VIII

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 

  • 10.2021 Dzień Edukacji Narodowej
  • 10. 2021 po Dniu Edukacji Narodowej
  • 11.2021 po Święcie Odzyskania Niepodległości
  • 23 -31.12.2021 r. Zimowa przerwa świąteczna
  • 07-01.2022 Po święcie Trzech Króli
  • 04– 19.04.2022 r. Wiosenna przerwa świąteczna
  • 05.2022 przed świętem 3 Maja
  • 06.20022r. po Bożym Ciele
  • VI 2022 - Egzamin ósmoklasisty (3 dni) dla klas I-VII

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:

Ferie zimowe 31 stycznia - 13 lutego 2022 r.

Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

 

II. WYPOCZYNEK DZIECI

Zajęcia rekreacyjno- sportowe zimowe – 1 tydzień podczas ferii zimowych

Zajęcia rekreacyjno- sportowe letnie – 2 tygodnie podczas wakacji

 

III. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE W ROKU SZKOLNYM DZIELA SIĘ NA DWA PÓŁROCZA:

 I PÓŁROCZE – OD 01.09.2021r DO 31.01.2022 r.

 II PÓŁROCZE - OD 01.02.2022 r. DO 24.06.2022 r.

 

IV. TERMINARZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH

1. Do 12. 05.2022 r. zawiadomić ucznia i jego rodziców (opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach z przedmiotów edukacyjnych oraz ocenie z zachowania.

2. Do 15.06.2022. przyjmowanie podań od uczniów lub jego rodziców (opiekunów) chcących przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego za rok szkolny lub poprawkowego za rok szkolny.

 

V. SPOTKANIA RADY RODZICÓW

15.09.2021 r. przedstawienie do zatwierdzenia rocznego planu rozwojowego szkoły, Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego na r.szk.2021/2022, Wybory uzupełniające do Rady Rodziców, zatwierdzenie planu pracy Rady Rodziców,

XI 2021 Sprawy bieżące, Organizacja andrzejkowej zabawy dochodowej

luty 2022 – Podsumowanie realizacji rocznego planu rozwoju szkoły za I półrocze r.szk.2021/2022, przedstawienie informacji o realizacji planu nadzoru pedagogicznego za I półrocze,

sierpień 2022 - przedstawienie informacji o realizacji rocznego planu nadzoru pedagogicznego, podsumowanie realizacji rocznego programu rozwoju szkoły za rok szkolny, podsumowanie działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2021/2022