I. ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

Rok  szkolny  trwa od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r.

Akademia z okazji zakończenia roku szkolnego 24.06.2021r. kl. I-III

                                                                             25.06.2021r. kl. IV-VIII

Dni wolne od zajęć dydaktycznych  :

  • 10.2020 Dzień Edukacji Narodowej
  • 12-13.11.2020 Święto Odzyskania Niepodległości
  • 23 -31.12.2020r. Zimowa przerwa świąteczna
  • 04-05.2021 Przed świętem Trzech Króli
  • 04– 06.04. 2021r. Wiosenna przerwa świąteczna
  • 06.20021r. po Bożym Ciele
  • VI 2021 - Egzamin ósmoklasisty ( 3 dni) dla klas I-VII

Dni wolne od zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:

Ferie zimowe  18 - 31 stycznia 2021 r.

Ferie letnie 28 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

 

II. WYPOCZYNEK DZIECI

Półkolonie zimowe – od 18 - 22.01.2021r.

Półkolonie letnie – 2 tygodnie podczas wakacji

 

III. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE W ROKU SZKOLNYM  DZIELA SIĘ NA DWA PÓŁROCZA:

                     I PÓŁROCZE – OD 01.09.2020r  DO  31.01.2021r.

                     II PÓŁROCZE  - OD 01.02.2021r. DO 25.06.2021r.

 

IV. TERMINARZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH  I  POPRAWKOWYCH

1. Do 12. 05.2021 r. zawiadomić ucznia i jego rodziców (opiekunów )  o przewidywanych dla niego rocznych ocenach z  przedmiotów edukacyjnych oraz ocenie z zachowania.

2. Do   16.06.2021.  przyjmowanie podań od uczniów lub jego rodziców (opiekunów) chcących przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego za  rok szkolny lub poprawkowego za  rok szkolny.

 

V. SPOTKANIA    RADY  RODZICÓW 

16.09.2020r.  przedstawienie do zatwierdzenia rocznego planu rozwojowego szkoły, Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego na r.szk.2019/2020, Wybory uzupełniające do Rady Rodziców

Październik, listopad 2020. –  Zatwierdzenie planu pracy Rady Rodziców, Organizacja andrzejkowej  zabawy dochodowej

luty 2021 – Podsumowanie realizacji rocznego planu rozwoju szkoły za I półrocze r.szk.2020/2021, przedstawienie informacji o realizacji  planu nadzoru pedagogicznego za I półrocze ,

sierpień 2021 -   przedstawienie informacji o realizacji rocznego planu nadzoru pedagogicznego, podsumowanie realizacji rocznego programu rozwoju szkoły za rok szkolny, podsumowanie działalności   Rady Rodziców za rok szkolny 2020/2021