Szanowni Państwo Rodzice przyszłorocznych klas pierwszych

Informuję o zmianach w zakresie procesu rekrutacji, które zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (treść rozporządzenia w załączniku)

Zmiana dotyczy sposobu podania do publicznej wiadomości wyników postępowania rekrutacyjnego.

Zgodnie z § 1 ust. 2 powyższego rozporządzenia: w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

Z poważaniem
Renata Kochanowska
Dyrektor szkoły