zapisy kl I scyfrowa szkola2baner 25 latbaner szkola klasa

Roczny plan pracy z TIK w szkole

  1. Przestrzeganie przez wszystkich nauczycieli i uczniów zapisów Kodeksu szkoły.
  2. Przeprowadzenie przez nauczycieli zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych z wykorzystaniem narzędzi TIK (co najmniej 6 godzin lekcyjnych tygodniowo).
  3. Dokumentowanie działań programu (zdjęcia, sprawozdania, scenariusze zajęć) przez szkolny zespół TIK.
  4. Przeprowadzenie, w okresie trwania programu, co najmniej 4 lekcji otwartych ukazujących wykorzystanie narzędzi TIK na różnych zajęciach przedmiotowych.
  5. Przygotowanie i bieżące aktualizowanie bazy materiałów dydaktycznych (scenariusze zajęć, prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne, itp.).
  6. Zrealizowanie co najmniej 4 projektów edukacyjnych rozwijających kompetencje społeczne i twórcze uczniów.
  7. Umieszczanie na stronie internetowej szkoły sprawozdań, zdjęć z realizacji działań programu.
  8. Systematyczne realizowanie wspólnie zaplanowanych działań, wyciąganie wniosków, wybór najefektywniejszych sposobów nauczania.
  9. Stworzenie zespołu samokształceniowego funkcjonującego na zasadzie: "Ty pomagasz mnie, ja pomagam Tobie - Służymy sobie radą i pomocą".
  10. Podnoszenie własnych kompetencji w zakresie korzystania z narzędzi TIK na lekcjach – uczestniczenie we wszelkiego rodzaju formach doskonalenia – kursy, szkolenia, warsztaty.