zapisy kl I scyfrowa szkola2baner 25 latbaner szkola klasa

Klasa I b w TVP Opole

15 listopada 2013 r. uczniowie klasy I b Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Gogolinie wraz z opiekunami udali się z wizytą do Telewizji Polskiej, Oddział w Opolu.

Dzięki uprzejmości rodziców, którzy zorganizowali wycieczkę oraz pracowników TVP Opole dzieci mogły zwiedzić studio i reżyserkę oraz archiwum i pomieszczenia montażu i emisji. Pierwszaki poznały specyfikę pracy zespołu realizującego programy w TVP oraz dowiedziały się, jak przygotowywane są programy telewizyjne do emisji m.in. "Pogody". Był to najciekawszy punkt programu wycieczki. Dzieci i opiekunowie byli zachwyceni.

Na koniec uczniowie wręczyli przedstawicielowi TVP Opole podziękowanie, które wykonali razem ze swoją wychowawczynią p. Mariolą Jendrusch. Pracownicy telewizji obdarowali dzieci breloczkami z napisem "TVP INFO" i pysznymi ciasteczkami.

Opracowała mgr Mariola Jendrusch

Program "Trzymaj formę"

"Trzymaj formę" to ogólnopolski program edukacyjny , którego organizatorami są Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności i Związek Pracodawców. Jego celem jest edukacja w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków żywieniowych wśród młodzieży szkolnej i ich rodziców poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.

Program "Trzymaj formę" jest realizowany od ubiegłego roku szkolnego. Do programu zostali włączeni uczniowie klas piątych i szóstych. Uczniowie oraz ich rodzice otrzymali materiały i broszury informacyjne. Ponadto przeprowadzone zostały anonimowe ankiety na temat nawyków żywieniowych. Prowadzone były zajęcia lekcyjne z pielęgniarką szkolną na temat zdrowego odżywiania. Uczniowie uczyli również siebie nawzajem, przygotowując ciekawe zajęcia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, współorganizując obchody "Dnia Zdrowia" połączonego ze sportowymi rywalizacjami oraz pomiarami własnego BMI, komponując jadłospisy zgodne z zasadami zbilansowanej diety oraz przygotowując zdrowe przekąski. Ponadto, w bieżącym roku szkolnym w ramach programu organizowane są "owocowe czwartki" oraz przerwy taneczno - sportowe.

www.trzymajforme.pl

Opracowała: mgr Katarzyna Juszczyszyn

 

Programie Współpracy (KIK/34)

Informacja o Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy (KIK/34) pt. "Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej"
prof. dr hab. Jadwiga Charzewska

Projekt KIK/34 będzie realizowany w latach 2011-2017, na terenie całego kraju. Jego podstawowym celem jest promocja zdrowego stylu życia, w tym zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości oraz innym chorobom przewlekłym, poprzez edukację społeczeństwa w zakresie prozdrowotnej zmiany żywienia i zwiększenia poziomu aktywności fizycznej.
Głównym realizatorem Projektu jest Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie, który jest odpowiedzialny za prawidłową i skuteczną jego realizację Projektu, wraz z Partnerami:

 • Akademią Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie,
 • Instytutem Pomnikiem – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, i
 • Polskim Towarzystwem Dietetyki.

Dobór realizatorów Projektu był podyktowany kompleksowym ujęciem celu Projektu, w którym zidentyfikowano i określono priorytety dla zdrowia społeczeństwa polskiego. Opracowanie Projektu poprzedziło opracowanie diagnozy sposobu żywienia i stanu odżywienia oraz poziomu aktywności fizycznej społeczeństwa polskiego w latach 1960-2005. Diagnoza ta dobitnie wykazała, że również w naszym kraju, podobnie do innych, najważniejszymi czynnikami ryzyka rozwoju złego stanu zdrowia są niewłaściwe żywienie i brak odpowiedniej aktywności fizycznej.

Wyniki diagnozy włączyły Polskę do problemów zdrowia publicznego w skali międzynarodowej. Światowa Organizacja Zdrowia w opublikowanej w roku 2004 "Globalnej Strategii dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia" uznała, że jedyną drogą do zmniejszenia zachorowalności i umieralności na przewlekłe choroby niezakaźne we współczesnych społeczeństwach, jest poprawa żywienia oraz zwiększenie poziomu aktywności fizycznej. Priorytetem stała się profilaktyka nadwagi i otyłości, jako choroby nie tylko groźnej samej w sobie, lecz sprzyjającej rozwojowi wielu innych schorzeń skracających życie współczesnemu człowiekowi.

Z badań prowadzonych w Polsce wynika, że otyłość dotyczy wielu milionów osób, gdyż co drugi dorosły mężczyzna lub kobieta w Polsce ma nadwagę lub otyłość, w tym co piąta osoba jest zdecydowanie otyła. Natomiast, nasilenie otyłości u dzieci i młodzieży nie przekracza obecnie 5%, co jest wielką szansą dla naszego kraju, aby zahamować szybki rozwój otyłości i nie powtarzać błędów innych krajów. Odsetki otyłej młodzieży w wielu krajach europejskich i poza europejskich są już znacznie wyższe niż w Polsce. A leczenie otyłości w młodym wieku jest znacznie trudniejsze i kosztowniejsze od zapobiegania. Specyficzna sytuacja w naszym kraju umożliwia wczesną ingerencję poprzez edukację społeczeństwa i promowanie zdrowego stylu życia, w celu zatrzymania lub nawet odwrócenia wzrastającego trendu otyłości i nadwagi wśród młodej generacji i zmniejszenie nasilenia otyłości i jej skutków u osób dorosłych.

Kompleksowość naszego Projektu KIK/34, polega na tym, że jego oddziaływanie rozpocznie się od najwcześniejszych faz życia, już od okresu płodowego. Bowiem przeprowadzone w kraju badania wśród kobiet ciężarnych, wykazały wielką potrzebę edukacji kobiet ciężarnych w zakresie prawidłowego żywienia, prawidłowej aktywności ruchowej i szkodliwości częstych zachowań ryzykownych. Tę wczesną profilaktykę Program nasz będzie realizował w Zadaniu nr 1 na temat:

1. Żywieniowa promocja zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki nadwagi i otyłości wśród kobiet w ciąży i matek karmiących oraz zbadanie jej wpływu na wybrane parametry stanu odżywienia.
Kolejne fazy życia młodego pokolenia objęte promocją zdrowego stylu życia to wszystkie poziomy edukacji od przedszkola do 18 roku życia. Temu zagadnieniu poświęcono ważne Zadanie nr 2, pt.:

2. Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia w przedszkolach, szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia i poziom wiedzy dzieci i młodzieży.

Kolejne Zadanie nr 3 dotyczy osób otyłych i z nadwagą oraz osób w wieku podeszłym
i niepełnosprawnych. Osoby odchodzące z pracy zmieniają swój styl życia na anty-zdrowotny. Jest to duża liczba osób, wymagająca usilnej edukacji, aby zapobiegać ich stopniowej degradacji fizycznej i umysłowej.
3. Wdrażanie zasad racjonalnego stylu życia wśród osób z nadwagą
i otyłością w systemie ochrony zdrowia w Polsce.
Z wielu badań wiadomo, że poziom wiedzy w społeczeństwie o składzie i wartości odżywczej produktów żywnościowych i o tym jak korzystać z opisów znakowania żywności, nie jest taki jaki powinien być.
Zadanie 4, ma na celu upowszechnianie tej wiedzy w społeczeństwie.

4. Upowszechnianie wiedzy o składzie i wartości odżywczej żywności, oświadczeniach żywieniowych i zdrowotnych oraz znakowania żywności celem wpływu na kształtowanie racjonalnych wyborów produktów spożywczych.
Wszystkie zadania Projektu będą wspomagane Zadaniem 5, odpowiedzialnym za kampanię medialną w całym kraju.

5. Kampania medialna na rzecz zmniejszania nadwagi i otyłości w Polsce, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
W rezultacie zaprojektowanego Programu KIK/ 34 i dzięki działaniom w Zadaniach szczegółowych realizowanych w czasie kilku lat oczekujemy, że nastąpi zmiana stylu życia w kierunku pro-zdrowotnym oraz zwiększenie poziomu wiedzy społeczeństwa i poszczególnych grup demograficznych, wytypowanych jako wymagających pilnej edukacji, co zostało wymienione w poszczególnych zadaniach.
Przykłady skuteczności działań edukacyjnych i promocyjnych zostały udowodnione i potwierdzone w krajach, w których szczególną rolę nadano programom edukacyjnym, uwzględniającym zarówno żywienie jak i aktywność fizyczną.

Cel i założenia zadania 2
prof. dr hab. Jadwiga Charzewska

Zadanie 2. Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia w przedszkolach, szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia i poziom wiedzy dzieci i młodzieży.
Liderzy Zadania z Instytutu Żywności i Żywienia:

 • prof. dr hab. Jadwiga Charzewska, dr Katarzyna Wolnicka, oraz
 • mgr inż. Joanna Jaczewska-Schuetz, dr Elżbieta Chabros

Liderzy Zadania z Akademii Wychowania Fizycznego

 • dr Dorota Trzcińska, dr Renata Czarniecka

Przedszkole i szkoła są uznane za najlepsze miejsce dla promocji i edukacji, gdyż oprócz dzieci spędzających wiele godzin w tym miejscu, są tam również nauczyciele jak i dostępni rodzice dzieci. A dodatkowo, co udowodniono, wdrożenie poprawnych nawyków zarówno z zakresu żywienia jak i aktywności ruchowej procentuje zarówno lepszą sprawnością fizyczną i umysłową dzieci, dobrym obecnym zdrowiem i stanem rozwoju jak i odroczonym, w życiu dorosłym. Toteż we wszystkich programach edukacyjnych, wielką wagę przywiązuje się działaniom promocyjnym skierowanym do dzieci i młodzieży.

Realizacja Zadania 2 w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, KIK/34 jest w pełni uzasadniona potrzebami zdrowotnymi najmłodszej generacji. Częstość występowania otyłości według międzynarodowej klasyfikacji porównywalnej z innymi krajami, jest obecnie u dzieci i młodzieży w Polsce niższa niż w wielu innych krajach i do niedawna nie przekraczała 5%. Wykazano jednakże, że tempo wzrostu jest intensywne, gdyż w ostatnich trzydziestu latach otyłość u chłopców wzrosła trzykrotnie, a u dziewcząt nawet dziesięciokrotnie. Rozwojowi otyłości sprzyja również duży odsetek dzieci wykazujących stany przed otyłościowe, w postaci nadwagi.

A dodatkowo, międzynarodowa organizacja IOTF zwróciła uwagę, że obserwowane tempo wzrostu nasilenia otyłości u dzieci, jest w Polsce wyższe niż w wielu innych krajach. Wzrastającemu trendowi sprzyja bierny fizycznie styl życia młodzieży.

Jak wykazano w międzynarodowym badaniu HBSC (Health Behaviour in School-Aged Children: a WHO Collaborative Cross-National Study) przeprowadzonym w 2002 roku w 35 krajach, w Polsce 2/3 młodzieży nie osiąga zalecanego poziomu aktywności fizycznej, a dodatkowo, spadek uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej jest wśród polskiej młodzieży większy niż w innych krajach europejskich. Oprócz braku optymalnej aktywności ruchowej występuje wiele nieprawidłowości żywieniowych w dietach młodzieży co stwarza w odroczonym czasie, zwiększone ryzyko rozwoju wielu chorób przewlekłych. Spośród najważniejszych wad wymienić można: nieregularność w spożywaniu posiłków, brak posiłku podczas pobytu w szkole, za małe spożycie warzyw i owoców, oraz produktów mlecznych, zakupy w sklepikach szkolnych żywności "śmieciowej", zbyt dużą zawartość w dietach tłuszczu, sacharozy, sodu, fosforu, a zbyt małą wapnia, witamin D, B1 i B2.

Promowanie zdrowego stylu życia poprzez edukację i wdrażanie do praktyki, zasad prawidłowego żywienia i optymalnej aktywności fizycznej w jak najmłodszym wieku, to cele Zadania 2, wobec którego są duże oczekiwania ze strony oceny skuteczności działania Programu Szwajcarsko-Polskiej Współpracy.

 

Umysły Przyszłości

Projekt "Umysły Przyszłości"
Numer i nazwa Priorytetu: III. Wysoka jakość systemu oświaty
Numer i nazwa Działania: 3.3. Poprawa jakości kształcenia
Numer i nazwa Poddziałania: 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe
Instytucja, w której wniosek został złożony: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer konkursu: 2/POKL/3.3.4/2011
Tytuł projektu: Umysły przyszłości
Okres realizacji projektu: od 01.01.2013 do 30.09.2014
Nazwa projektodawcy: Europejska Agencja Rozwoju Spółka Jawna Kopik i wspólnicy

Założenia:

Projekt zakłada poprawę jakości edukacji przez opracowanie i wdrożenie 1 innowacyjnego programu nauczania obejmującego jeden etap edukacyjny, co będzie mieć (1%) bezpośredni wpływ na osiągniecie oczekiwanych rezultatów realizacji priorytetu POKL. Wdrożenie programu wraz z obudową metodyczną w postaci Multipakietów przyczyni się do rozwoju uczniów w obszarze przedsiębiorczości i nauk mat.-przyr. Opracowany program będzie dostępny na stronie internetowej www.edukacyjni.pl i na portalu wskazanym przez ORE. Każdy zainteresowany nauczyciel będzie mógł wykorzystać powstały program w swojej pracy. Wartością dodana projektu będzie aktywizacja nauczycieli biorących udział w projekcie, pobudzanie podmiotów zewnętrznych i aktywizacja ich na rzecz reformowania polskiej edukacji, wzbogacenie zasobów portalu wskazanego przez ORE, kreowanie postaw związanych z legalnym wykorzystywaniem zasobów Internetu i przeciwdziałanie piractwu internetowemu.

Cel projektu:

Poprawa jakości edukacji poprzez opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego programu nauczania obejmującego I etap edukacyjny (edukacja wczesnoszkolna) wraz z obudową metodyczną w postaci multimedialnych pakietów narzędzi edukacyjnych.

Innowacyjność programu

Polega ona na jego interdyscyplinarnej formule. Formuła interdyscyplinarna to uwzględnienie
w programie treści z zakresu wszystkich edukacji ujętych w podstawie programowej dla I etapu kształcenia, z akcentem na rozwijanie kompetencji w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych, wprowadzający elementy przedsiębiorczości; uwzględniający rozwój nauki, technologii i globalizacji, które wymagają stosowania nowych form i metod oraz specjalne potrzeby U zdolnych; indywidualizacje, kreatywność, umiejętność syntezy, korzystania z informacji; przygotowujący do życia w zmieniającej się rzeczywistości, czasie i warunkach
z naciskiem na kształtowanie tzw. "umysłów przyszłości" w oparciu o założenia teorii inteligencji wielorakich. W programie wyraźnie zaznaczona będzie indywidualizacja procesu nauczania, czyli uwzględnienie potrzeb i możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Wykonanie Multipakietów i upowszechnienie ich

W ramach tego zadania zostanie wytworzony produkt w postaci 6 multimedialnych pakietów narzędzi edukacyjnych - Multipakietów: scenariusze zajęć, filmy, zdjęcia, rysunki, pliki audio, multimedia. Każdy z 6 Multipakietów będzie wspierał rozwijanie "umysłów przyszłości" (kreatywny, etyczny, dyscyplinarny, syntetyzujący, respektujący).

Wdrożenie programu i ewaluacja

Od 01.09.2013 r. innowacyjny program będzie wdrażany przez 20 nauczycieli, w 20 szkołach podstawowych na terenie Polski, działania te obejma min. 300 uczniów uczęszczających do klas objętych projektem. Projektodawca będzie monitorował wdrażanie programu, liczbę uczniów realizujących program. Przed zakończeniem projektu przeprowadzona zostanie ewaluacja.

Projekt realizowany jest w PSP nr 2 w Gogolinie w klasie I b wychowawca mgr Mariola Jendrusch

Umysły Przyszłości

Projekt "Umysły Przyszłości"
Numer i nazwa Priorytetu: III. Wysoka jakość systemu oświaty
Numer i nazwa Działania: 3.3. Poprawa jakości kształcenia
Numer i nazwa Poddziałania: 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe
Instytucja, w której wniosek został złożony: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer konkursu: 2/POKL/3.3.4/2011
Tytuł projektu: Umysły przyszłości
Okres realizacji projektu: od 01.01.2013 do 30.09.2014
Nazwa projektodawcy: Europejska Agencja Rozwoju Spółka Jawna Kopik i wspólnicy

Założenia:

Projekt zakłada poprawę jakości edukacji przez opracowanie i wdrożenie 1 innowacyjnego programu nauczania obejmującego jeden etap edukacyjny, co będzie mieć (1%) bezpośredni wpływ na osiągniecie oczekiwanych rezultatów realizacji priorytetu POKL. Wdrożenie programu wraz z obudową metodyczną w postaci Multipakietów przyczyni się do rozwoju uczniów w obszarze przedsiębiorczości i nauk mat.-przyr. Opracowany program będzie dostępny na stronie internetowej www.edukacyjni.pl i na portalu wskazanym przez ORE. Każdy zainteresowany nauczyciel będzie mógł wykorzystać powstały program w swojej pracy. Wartością dodana projektu będzie aktywizacja nauczycieli biorących udział w projekcie, pobudzanie podmiotów zewnętrznych i aktywizacja ich na rzecz reformowania polskiej edukacji, wzbogacenie zasobów portalu wskazanego przez ORE, kreowanie postaw związanych z legalnym wykorzystywaniem zasobów Internetu i przeciwdziałanie piractwu internetowemu.

Cel projektu:

Poprawa jakości edukacji poprzez opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego programu nauczania obejmującego I etap edukacyjny (edukacja wczesnoszkolna) wraz z obudową metodyczną w postaci multimedialnych pakietów narzędzi edukacyjnych.

Innowacyjność programu

Polega ona na jego interdyscyplinarnej formule. Formuła interdyscyplinarna to uwzględnienie
w programie treści z zakresu wszystkich edukacji ujętych w podstawie programowej dla I etapu kształcenia, z akcentem na rozwijanie kompetencji w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych, wprowadzający elementy przedsiębiorczości; uwzględniający rozwój nauki, technologii i globalizacji, które wymagają stosowania nowych form i metod oraz specjalne potrzeby U zdolnych; indywidualizacje, kreatywność, umiejętność syntezy, korzystania z informacji; przygotowujący do życia w zmieniającej się rzeczywistości, czasie i warunkach
z naciskiem na kształtowanie tzw. "umysłów przyszłości" w oparciu o założenia teorii inteligencji wielorakich. W programie wyraźnie zaznaczona będzie indywidualizacja procesu nauczania, czyli uwzględnienie potrzeb i możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Wykonanie Multipakietów i upowszechnienie ich

W ramach tego zadania zostanie wytworzony produkt w postaci 6 multimedialnych pakietów narzędzi edukacyjnych - Multipakietów: scenariusze zajęć, filmy, zdjęcia, rysunki, pliki audio, multimedia. Każdy z 6 Multipakietów będzie wspierał rozwijanie "umysłów przyszłości" (kreatywny, etyczny, dyscyplinarny, syntetyzujący, respektujący).

Wdrożenie programu i ewaluacja

Od 01.09.2013 r. innowacyjny program będzie wdrażany przez 20 nauczycieli, w 20 szkołach podstawowych na terenie Polski, działania te obejma min. 300 uczniów uczęszczających do klas objętych projektem. Projektodawca będzie monitorował wdrażanie programu, liczbę uczniów realizujących program. Przed zakończeniem projektu przeprowadzona zostanie ewaluacja.

Projekt realizowany jest w PSP nr 2 w Gogolinie w klasie I b wychowawca mgr Mariola Jendrusch

Szkoła Współpracy

Projekt „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły"

Liderem projektu jest Ministerstwo Edukacji Narodowej a partnerem Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL).
Celem projektu jest wsparcie przedszkoli i szkół we wzmocnieniu współpracy Nauczycieli, Uczniów
i Rodziców. udziału podmiotu w projekcie systemowym stanowi załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W celu wzmocnienia współpracy Nauczycieli, Uczniów i Rodziców uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w postaci szkoleń i warsztatów.

W każdej szkole powołany zostanie zespół 6RUN (Nauczyciel i Dyrektor, 2 Uczniów, 2 Rodziców).
To właśnie członkowie tego zespołu będą uczestniczyć w warsztatach, szkoleniach oraz staną się liderami szkolnej współpracy.
Pierwszym etapem udziału szkoły w projekcie będą szkolenia.
Dzięki udziałowi w szkoleniach uczestnicy dowiedzą się mi.n.:

 • jakie są warunki skutecznej i satysfakcjonującej współpracy;
 • jakie są obecnie ramy prawne i organizacyjne współpracy pomiędzy Nauczycielami, Uczniami
 • i Rodzicami;
 • w jaki sposób wzmocnić już istniejące formy współpracy, a szczególnie Samorząd Uczniowski
 • i Rady Rodziców;
 • w jakich sprawach w szkole i przedszkolu warto współpracować (organizacja życia szkolnego/ przedszkolnego, oferta zajęć pozalekcyjnych; realizacja programu wychowawczego; rozwiązywanie problemów);
 • w jaki sposób na co dzień skutecznie się komunikować, żeby współpraca była konstruktywna i przyjazna.

Uczestnicy po szkoleniach będą opracowywać analizę stanu współpracy w szkole. Posłuży im do tego specjalnie przygotowane narzędzie badania rzeczywistości szkolnej, przekazane na szkoleniach. Analiza ta będzie podstawą wypracowania, odpowiedniego dla każdej szkoły programu współpracy.

Drugim etapem udziału szkoły w projekcie będą warsztaty.
Na warsztaty zostaną zaproszone zespoły szkolne 6RUN (2 Nauczycieli, 2 Rodziców i 2 Uczniów),
W projekcie zaplanowano dwa spotkania warsztatowe, przedzielone pracą własną zespołów.
Pierwszy warsztat (7h) będzie poświęcony m.in.: analizie obecnego stanu współpracy nauczycieli, rodziców i uczniów w szkole, planowaniu działań wzmacniających współpracę, opracowaniu elementów Programu Współpracy.

Praca własna zespołów nad wzmocnieniem współpracy w szkole będzie polegała na wdrożeniu zaplanowanego na pierwszym warsztacie wspólnego działania rodziców uczniów
i nauczycieli na terenie szkoły (może to być np.: akcja informacyjna na temat zdrowego żywienia; konsultacje zmian zapisów statutu szkoły; opracowanie nowego regulaminu użytkowania szatani; seans filmowy lub każde inne przedsięwzięcie wynikające z potrzeb w danej szkole czy przedszkolu). Drugim zadaniem własnym będzie opracowanie elementów Programu Współpracy,
w oparciu o zdobytą na szkoleniach wiedzę oraz instrukcje przekazane podczas pierwszych warsztatów. Czas na zrealizowanie tej pracy własnej to 2 miesiące. W pracy zespół będzie mógł liczyć na wsparcie trenerów, prowadzących warsztaty.
Drugi warsztat (7h) będzie poświęcony ewaluacji wprowadzonego wspólnego działania, planowaniu kolejnych oraz opracowaniu Programu Współpracy.

Szkolenia i warsztaty będą prowadzone przed doświadczonych trenerów, w atrakcyjnych formach, dopasowanych do każdej z grup odbiorców. Uczestnicy otrzymają materiały edukacyjne oraz zaświadczenia o udziale w szkoleniach i warsztatach. Udział w szkoleniach i warsztatach jest bezpłatny. Zapewniamy wyżywienie. Nie pokrywamy jednak kosztów dojazdu.
Efektem udziału w projekcie i współpracy nauczycieli, uczniów, rodziców będzie opracowanie Programu Współpracy, który będzie użytecznym narzędziem do dalszego rozwijania współdziałania, po zakończeniu udziału szkoły w projekcie.

Ostatnim etapem udziału szkoły w projekcie będzie konkurs na najlepszy Program Współpracy.

W konkursie zostaną wybrane trzy podmioty, których przedstawiciele na początku 2015r. wezmą udział w wizycie studyjnej w Londynie.

Szkoły, które opracują Programy Współpracy, otrzymają Certyfikat „Szkoła Współpracy", wydany przez Ministra Edukacji Narodowej.

Skład zespołu 6RUN realizującego na terenie szkoły projekt: „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły" :

 • Dyrektor : Renata Kochanowska
 • Nauczyciele: p. Magdalena Latus, p. Magdalena Lazarowska
 • Rodzice: p. Małgorzata Mager, p. Irena Bomba
 • Uczniowie: Anna Przybyła, Aleksandra Kosicka