zapisy kl I scyfrowa szkola2baner 25 latbaner szkola klasa

Turniej ekologiczno-sportowy

18 czerwca 2014r. - – Turniej ekologiczno-sportowy dla uczniów klas pierwszych i ich rodziców.

Organizatorzy: pani Mariola Jendrusch i pani Ewa Sadowską-Spranzel

Cel główny spotkania: kształtowanie aktywności motorycznej w rekreacyjnych formach zabaw z zastosowaniem treści wychowania fizycznego z elementami edukacji matematycznej i przyrodniczej.

 

 

Wioska indiańska "Hocioka"

Mikołajki w kl. I b

Pierniczki – pychotki

Początek grudnia to okres, w którym trwają przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Uczniowie klas pierwszych z wychowawcą E. Sadowską – Spranzel i rodzicami skorzystali z zaproszenia p. B. Zimmermann i 11 grudnia odwiedzili Pizzerię Zimmermann. Wszyscy ubrali się w jednorazowe fartuchy, czepki i zabrali się do wygniatania ciasteczek. Po ich upieczeniu nastąpiło lukrowanie, ozdabianie i pakowanie. Każdy pierwszak, z własnoręcznie wykonanymi pierniczkami, wrócił do domu „rozsiewając" cudowny zapach nadchodzących świąt.

E. Sadowska - Spranzel

Pierwszaki z PSP nr 2 w Gogolinie u "białych górników"

Już od kilku lat uczniowie młodszych klas naszej szkoły odwiedzają pracowników Kopalni Wapienia ,,Górażdże" z okazji ich święta. 29 listopada uczniowie klas pierwszych zaprezentowali im wiersze i piosenki nawiązujące do ciężkiej pracy "białych" górników oraz wręczyli podziękowania. Duże wrażenie na dzieciach zrobiły olbrzymie samochody, które przewożą kamień. Dzięki uprzejmości gospodarzy mogły one usiąść za kierownicą jednego z nich i zobaczyć świat z dużej wysokości. Na pożegnanie otrzymaliśmy słodycze i upominek od górników z kopalni wapienia.

Wspólne zdjęcia z pracownikami w galowych strojach będą miłą pamiątką na klasowych gazetkach.

opr. E.Sadowska - Spranzel, M.Jendrusch

Śniadanie daje moc

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły po raz kolejny włączyli się do akcji "Śniadanie daje moc". Jak co roku mamy pomagały w przygotowaniu imprezy. Zadbały o piękną dekorację klasy i nakrycie stolików. Uczniowie przygotowali szaszłyki owocowe, jedli smaczne kanapki, pamiętali o higienie przygotowywania posiłków i kulturze ich spożywania.

 

mgr Barbara Wieczorek

 

Klasa I b w TVP Opole

15 listopada 2013 r. uczniowie klasy I b Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Gogolinie wraz z opiekunami udali się z wizytą do Telewizji Polskiej, Oddział w Opolu.

Dzięki uprzejmości rodziców, którzy zorganizowali wycieczkę oraz pracowników TVP Opole dzieci mogły zwiedzić studio i reżyserkę oraz archiwum i pomieszczenia montażu i emisji. Pierwszaki poznały specyfikę pracy zespołu realizującego programy w TVP oraz dowiedziały się, jak przygotowywane są programy telewizyjne do emisji m.in. "Pogody". Był to najciekawszy punkt programu wycieczki. Dzieci i opiekunowie byli zachwyceni.

Na koniec uczniowie wręczyli przedstawicielowi TVP Opole podziękowanie, które wykonali razem ze swoją wychowawczynią p. Mariolą Jendrusch. Pracownicy telewizji obdarowali dzieci breloczkami z napisem "TVP INFO" i pysznymi ciasteczkami.

Opracowała mgr Mariola Jendrusch

Dzień Edukacji Narodowej i pasowanie na ucznia

11 października br. odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej i pasowania na uczniów pierwszaków. Na początku uroczystości wystąpili uczniowie klas trzecich (pod opieką pań Barbary Wieczorek i Doroty Kłeczek), którzy przygotowali dla pracowników naszej szkoły z okazji ich święta zabawną scenkę, grali na instrumentach oraz śpiewali piosenki i tańczyli. Swoimi talentami pochwalili się również najmłodsi uczniowie.

Na szczególny moment pasowania pierwszoklasiści czekali z niecierpliwością. Oznaczał on bowiem oficjalne przyjęcie najmłodszych uczniów do społeczności szkolnej. Uczniowie klas pierwszych (pod opieką pani Marioli Jendrusch i pani Ewy Sadowskiej-Spranzel) recytowali wiersze, śpiewali piosenki i tańczyli.

Po części artystycznej przystąpiono do ślubowania. Pani dyrektor pasowała uczniów symbolicznym ołówkiem. Pierwszaki otrzymały dyplomy i zostały obdarowane upominkami.
W akademii brał także udział chórek "Promyczki radości" pod kierunkiem siostry Angeli, który umilał czas swoimi piosenkami wszystkim zebranym.

W uroczystość Dnia Edukacji Narodowej i pasowania na uczniów zaangażował się również Samorząd Uczniowski i szkolna Firma "Stokrotka". Przedstawiciele SU byli konferansjerami, składali życzenia pracownikom szkoły oraz swoim najmłodszym koleżankom i kolegom, wręczyli także kwiaty przybyłym gościom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi.
Na zakończenie uroczystości panie wychowawczynie wraz z uczniami klas pierwszych
udały się na przygotowany przez rodziców uczniów "słodki poczęstunek".

Opracowały Mariola Jendrusch i Ewa Sadowska -Spranzel

 

Umysły Przyszłości

Projekt "Umysły Przyszłości"
Numer i nazwa Priorytetu: III. Wysoka jakość systemu oświaty
Numer i nazwa Działania: 3.3. Poprawa jakości kształcenia
Numer i nazwa Poddziałania: 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe
Instytucja, w której wniosek został złożony: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer konkursu: 2/POKL/3.3.4/2011
Tytuł projektu: Umysły przyszłości
Okres realizacji projektu: od 01.01.2013 do 30.09.2014
Nazwa projektodawcy: Europejska Agencja Rozwoju Spółka Jawna Kopik i wspólnicy

Założenia:

Projekt zakłada poprawę jakości edukacji przez opracowanie i wdrożenie 1 innowacyjnego programu nauczania obejmującego jeden etap edukacyjny, co będzie mieć (1%) bezpośredni wpływ na osiągniecie oczekiwanych rezultatów realizacji priorytetu POKL. Wdrożenie programu wraz z obudową metodyczną w postaci Multipakietów przyczyni się do rozwoju uczniów w obszarze przedsiębiorczości i nauk mat.-przyr. Opracowany program będzie dostępny na stronie internetowej www.edukacyjni.pl i na portalu wskazanym przez ORE. Każdy zainteresowany nauczyciel będzie mógł wykorzystać powstały program w swojej pracy. Wartością dodana projektu będzie aktywizacja nauczycieli biorących udział w projekcie, pobudzanie podmiotów zewnętrznych i aktywizacja ich na rzecz reformowania polskiej edukacji, wzbogacenie zasobów portalu wskazanego przez ORE, kreowanie postaw związanych z legalnym wykorzystywaniem zasobów Internetu i przeciwdziałanie piractwu internetowemu.

Cel projektu:

Poprawa jakości edukacji poprzez opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego programu nauczania obejmującego I etap edukacyjny (edukacja wczesnoszkolna) wraz z obudową metodyczną w postaci multimedialnych pakietów narzędzi edukacyjnych.

Innowacyjność programu

Polega ona na jego interdyscyplinarnej formule. Formuła interdyscyplinarna to uwzględnienie
w programie treści z zakresu wszystkich edukacji ujętych w podstawie programowej dla I etapu kształcenia, z akcentem na rozwijanie kompetencji w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych, wprowadzający elementy przedsiębiorczości; uwzględniający rozwój nauki, technologii i globalizacji, które wymagają stosowania nowych form i metod oraz specjalne potrzeby U zdolnych; indywidualizacje, kreatywność, umiejętność syntezy, korzystania z informacji; przygotowujący do życia w zmieniającej się rzeczywistości, czasie i warunkach
z naciskiem na kształtowanie tzw. "umysłów przyszłości" w oparciu o założenia teorii inteligencji wielorakich. W programie wyraźnie zaznaczona będzie indywidualizacja procesu nauczania, czyli uwzględnienie potrzeb i możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Wykonanie Multipakietów i upowszechnienie ich

W ramach tego zadania zostanie wytworzony produkt w postaci 6 multimedialnych pakietów narzędzi edukacyjnych - Multipakietów: scenariusze zajęć, filmy, zdjęcia, rysunki, pliki audio, multimedia. Każdy z 6 Multipakietów będzie wspierał rozwijanie "umysłów przyszłości" (kreatywny, etyczny, dyscyplinarny, syntetyzujący, respektujący).

Wdrożenie programu i ewaluacja

Od 01.09.2013 r. innowacyjny program będzie wdrażany przez 20 nauczycieli, w 20 szkołach podstawowych na terenie Polski, działania te obejma min. 300 uczniów uczęszczających do klas objętych projektem. Projektodawca będzie monitorował wdrażanie programu, liczbę uczniów realizujących program. Przed zakończeniem projektu przeprowadzona zostanie ewaluacja.

Projekt realizowany jest w PSP nr 2 w Gogolinie w klasie I b wychowawca mgr Mariola Jendrusch