zapisy kl I scyfrowa szkola2baner 25 latbaner szkola klasa

ZARZĄDZENIE Nr Or.I.0050.11.2016 BURMISTRZA GOGOLINA z dnia 26 stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017

Na  podstawie § 14 ust 2 rozporządzenia MEN z dnia 2 listopada 2015 r.  w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942)  zarządzam, co następuje:

§ 1.Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2.Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych stanowiący załącznik  nr 2 do niniejszego Zarządzenia

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Sportu I Rekreacji oraz dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych w  Gminie Gogolin.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Or.I.0050.11.2016
Burmistrza Gogolina z dnia 26 stycznia 2016 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin w roku szkolnym 2016/2017

Lp. Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu

 uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 14 marca 

do 14 kwietnia  2016 r.

od 6 – 14 czerwca

2016 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

do 20 kwietnia

2016 r.

do 20 czerwca

2016 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 22 kwietnia  2016 r.

21 czerwca

2016 r.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 25 – 28 kwietnia

2016 r.

od 22 – 24 czerwca

2016 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 29 kwietnia  2016 r.

27 czerwca

2016 r.

6. Składanie wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia od 2 – 11 maja 2016 r.

od 28 czerwca 

do 5 lipca 2016 r.

7. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od dnia złożenia wniosku do 5 dni od dnia złożenia wniosku
8. Złożenie, do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia w ciągu 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia w ciągu 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
9.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania

od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora

Zapisy do klasy pierwszej - rok szkolny 2016/2017

Zasady i terminy obowiązujące w roku szkolnym 2016/2017

przy przyjmowaniu dzieci do klas I publicznych szkół podstawowych,

dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin

 

Szanowni Państwo,

Informuję, że proces przyjmowania uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2016/2017szkoła będzie prowadzić na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 2 listopada 2015r.   w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego oraz na podstawie Uchwały nr XIV/121/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz dokumentów potwierdzających spełnienie określonych wymagań.

Pragnę przypomnieć, że do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmowane są z urzędu  na podstawie zgłoszenia tzn. nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.

Traci moc dotychczasowy Regulamin Rekrutacji Uczniów oraz Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej które uchyla się Zarządzeniem Dyrektora nr 134/15/16 z dnia 16.12.2015r.

 W załączniku

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 02 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów
  2. Załącznik do rozporządzenia
  3. Uchwała nr XIV/121/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz dokumentów potwierdzających spełnienie określonych wymagań

 

Do klasy I szkoły podstawowej ogólnodostępnej przyjmuje się:

z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej

Do obwodu szkoły należą ulice w Gogolinie: Akacjowa, Asnyka, Bema, Boczna, Buczka, Chopina, Chrobrego, Ciemna, Czereśniowa, Dębowa, Dzierżonia, Harcerska, Kolejowa, Kościelna, Kozielska, Kąpielowa, Krótka, Kwiatowa, Lompy, Ligonia, Matejki, Marii Curie-Skłodowskiej, Młyńska, Ogrodowa, Parkowa, Pawła, Plac Dworcowy, Plebiscytowa, Podgórna, Podleśna, Powstańców, Rolna, Schultza, Skarbowa, Słoneczna, Spacerowa, Spokojna, Strzebniów, Strzelecka, Słowackiego, Szpitalna, Wojska Polskiego, Wyzwolenia od nr 1 do nr 29 /numery nieparzyste/ i od nr 2 do nr 56 /numery parzyste/, Św. Urbana, Zamknięta, Żeromskiego.

na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

Pliki do pobrania:

Wzory oświadczeń: