zapisy kl I scyfrowa szkola2baner 25 latbaner szkola klasa

„Jubileusz szkoły to bardzo ważna chwila dla wszystkich. To okazja do wspomnień, które choć minione, zawsze pozostają w pamięci…”

28 października 2016r. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 obchodziła jubileusz 215 – lecia swojego istnienia wraz z nadaniem Sztandaru. Uroczystości poprzedziła msza święta w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, na której ksiądz proboszcz, Aleksander Sydor, poświęcił sztandar.

Kolejna część odbywała się na sali gimnastycznej w "gogolińskiej dwójce". Zgromadzeni licznie goście, odświętnie ubrani uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy placówki byli świadkami tego niecodziennego wydarzenia. Pani dyrektor Renata Kochanowska powitała obecnych na uroczystości gości: Opolskiego  Wicekuratora Oświaty – pana Artura Zapałę, Burmistrza Gogolina  - pana Joachima Wojtalę, przewodniczącego Rady Miejskiej – pana Piotra Czoka, naczelnika Wydziału Oświaty Sportu i Rekreacji – panią Irmgardę Żyłę wraz ze współpracownikami,  proboszcza miejscowej parafii – ks. Aleksandra Sydora, przewodniczącego Rady Rozwoju Gminy Gogolin – pana Andrzeja Balcerka, przewodniczącego sekcji regionalnej NSZZ "Solidarność" regionu Śląska Opolskiego – pana Piotra Pakosza, dyrektora Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu – panią Stefanię Jagło, pana Krystiana Komandra Przewodniczącego Gminnego Zarządu TSKN  w Gogolinie oraz Pana Jana Lenorta, panią Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych  w Krapkowicach Irenę Mocek, panią Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krapkowicach  Barbarę Maicher,  pana Andrzeja  Feliksika przedstawiciela  Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych odział Krapkowice,  byłych dyrektorów szkoły oraz byłych pracowników naszej szkoły nauczycieli i pracowników obsługi, dyrektorów szkół i  przedszkoli, kierowników instytucji i naczelników wydziałów jednostek organizacyjnych gminy Gogolin,  prezesów klubów sportowych i stowarzyszeń, delegację z zaprzyjaźnionej Zakladnej Skoly z  Kysuckiego Nowego Mesta na Słowacji  na czele z panią  dyrektor Anitą Tomaníčkovą, dyrektora Domu Kultury w Kysuckim Novym Mescie pana Jurę Czerniawę, Radę Rodziców oraz przedstawicieli Komitetu Fundacji Sztandaru, Grono Pedagogiczne, pracowników administracji i obsługi oraz uczniów i ich rodziców.

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych nauczycieli, pracowników, uczniów i absolwentów szkoły.

"Jubileusz szkoły to bardzo ważna chwila dla  wszystkich. To okazja do wspomnień, które choć minione, zawsze pozostają w pamięci. Czas je porządkuje, czasem dodaje blasku, a zawsze przywołuje je dźwięk szkolnego dzwonka. Trudno, bowiem, być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia. Historię tworzą ludzie.  Kiedy mówimy: NASZA SZKOŁA, pamięć przywołuje twarze sprzed lat, nieco zatarte przez czas. Dwójka  ma swoją historię mniej lub bardziej barwną i ciekawą, nie zawsze była placówką oświatową” tymi słowami  pani dyrektor Renata Kochanowska  rozpoczęła  swoje  przemówienie. W dalszej części wystąpienia pani dyrektor zwróciła się do absolwentów: "Drodzy absolwenci -  myślę, że zadajecie sobie pytanie, jaka jest dzisiaj wasza stara szkoła. 

Nastąpił ogromny postęp informatyczny i technologiczny. Postęp cywilizacyjny wymusza unowocześnianie bazy dydaktycznej. Placówka jest w pełni skomputeryzowana,  dysponuje  salami przystosowanymi do organizowania procesu dydaktycznego przy wykorzystaniu technik ICT.  Wprowadziliśmy środki nauczania interaktywnego.  Dzisiaj  nasza szkoła jest  piękna i wspaniale wyposażona. W ostatnich latach wykonano wiele prac remontowych. Korytarze i klasy zostały  odnowione  przybrały zupełnie inny wygląd, powstały nowe pracownie,  sala zabaw dla dzieci,  piękna i przestronna świetlica, stołówka szkolna, ogródki przy szkolne. Jubilata czekają jeszcze na inne zmiany. Aktualnie do Szkoły uczęszcza 182 uczniów z terenu  Gogolina,  Malni, Kamionka, Górażdży, Strzebniowa i Obrowca, wiedzę zdobywają w 10 oddziałach. Zatrudnionych jest  33  pracowników. Stanowią oni dobrze wykwalifikowaną kadrę i jednocześnie bardzo dynamiczny zespół. Gogolińska dwójka to szkoła kształcąca na miarę XXI wieku, dysponujemy bogatą bazą dydaktyczną, co gwarantuje wysoką jakość kształcenia i wychowania. W  latach 2007-2016 pozyskano  ponad  375 tysięcy zł  wykorzystując Fundusze Unii Europejskiej do rozwoju edukacji i programy rządowe w zakresie dofinansowanie zadań oświatowych. Stale powiększa się też nasz księgozbiór. Realizujemy innowacje pedagogiczne m.in. "Rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów w klasach I-III i IV-VI". "Moja miejscowość w obiektywie", "Szkolne Ogrody", "Stop przemocy - Chrońmy Dzieci". Z perspektywy mijających lat działania dydaktyczno-wychowawcze Szkoły uwieńczone zostały wieloma sukcesami. Chlubą naszej Szkoły są jednak przede wszystkim ludzie z nią związani, wspaniali nauczyciele i wychowawcy oraz szczególny klimat wzajemnej życzliwości, jaki udało się tu stworzyć.  Wszystkim tym osobom, którzy tworzyli dorobek wielu pokoleń, tworzyli historię i tradycje tej szkoły, twórczym talentem pedagogicznym,  którzy torowali drogę do sukcesów uczniów, wychowywali i wpajali wartości patriotyczne, wpłynęli na rozwój szkoły i jej pozytywny wizerunek - bardzo dziękuję".

Słowa uznania skierowała również do Rady Rodziców,  z którą współpraca to nieocenione wsparcie dla dyrekcji szkoły i nauczycieli "Państwa obecność w szkole, pomoc w rozwiązywaniu problemów, dostrzeganie zjawisk czasami dla nas niewidocznych oraz współpraca to klucz do wspólnego sukcesu".

W swoim wystąpieniu  pani dyrektor zaznaczyła,  że szczególne miejsce w pracy naszej szkoły zajmuje współpraca z zaprzyjaźnioną  Zakladną Skolą w  Kysuckim Nowym Mescie na Słowacji "Rozwijamy przyjacielskie stosunki poprzez wzajemne kontakty i wizyty pomiędzy uczniami i gronem pedagogicznym obu szkół, wspieramy zrozumienie i tolerancję dla odrębności różnych kręgów kulturowych".

Pani Kochanowska  podziękowała za współpracę koleżankom i kolegom dyrektorom szkół, przedszkoli i  jednostek organizacyjnych gminy Gogolin "Przyjmijcie państwo podziękowania od całej społeczności szkolnej za okazywane serce i dobrą wolę".

Serdeczne  i szczere podziękowania  za codzienne  wsparcie pani dyrektor złożyła władzom oświatowym, samorządowym, związkowym, kościelnym oraz wszystkim przyjaciołom  i sprzymierzeńcom szkoły, którzy nigdy nie są obojętni wobec tak ważnej sprawy, jaką jest wychowanie młodego pokolenia. Pani dyrektor w  sposób szczególny uhonorowała i podziękowała  pamiątkowymi  statuetkami  następującym osobom:

 • Burmistrzowi  Gogolina panu Joachimowi Wojtali,
 • Państwu  Magdalenie i Arkadiuszowi  Kosickim,
 • Panu Joachimowi  Lepichowi  - sklep ogrodniczy,
 • Panu Markowi Przywarze – prezesowi  Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych oddział Krapkowice,
 • Państwu L. B.Zimmermann - Zakład piekarniczo - cukierniczy sp.j.,
 • Państwu Dariuszowi i Joannie  Zwiech – firma  „Joan-Dar”,
 • Państwu Natalii i  Jackowi  Grabelusom  „Victoria Style” – sklep, fryzjerstwo,
 • Firmie Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich,
 • Firmie Metsa Tissue Krapkowice Sp. z o.o.,
 • Pani Dorocie Dzięgielewskiej - Firma Usługowo-Handlowa,
 • Panu Jackowi Połącarzowi  – dyrektorowi spółki Górażdże Cement SA,
 • Firmie ,,Foltrans”,
 • Pani Bronisławie Bieniek - Sklep wielobranżowy „Zuza”,
 • Panu Januszowi  Wichrowi  - Zakład Malarski,
 • Panu Piotrowi Konieczko - Szkółka Drzew i Krzewów Owocowych oraz Ozdobnych,
 • Radzie Rodziców przy PSP nr 2 w Gogolinie – Przewodniczącej pani Małgorzacie Mager

Po wręczeniu statuetek nadszedł najdłużej wyczekiwany moment, mianowicie nadanie szkole sztandaru. Poczet sztandarowy rodziców i absolwentów w składzie pani Monika Jakubowska, pan Arnold Wieczorek, pan Dawid Hudala,  słowami: "Pani Dyrektor – w imieniu rodziców i absolwentów – przekazuję ten Sztandar Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Gogolinie – jako symbol tradycji patriotycznych i szacunek dla człowieka, hartu ducha, wartości, które stanowią fundament pracy wychowawczej szkoły oraz wspólnych dążeń rodziców i nauczycieli" przekazał Sztandar pani dyrektor, która wyraziła serdeczne podziękowanie za tak cenny dar i  zapewniła że jest on symbolem wartości, które są i będą fundamentem pracy wychowawczej naszej szkoły.

Do przyjęcia sztandaru wystąpił poczet sztandarowy uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Gogolinie w składzie Karolina Szyroki,  Kacepr Grabelus, Dawid Bugno i  słowami pani dyrektor: "Drodzy Uczniowie! Przekazuję sztandar w Wasze ręce. Niech prowadzi Was ku lepszej przyszłości. Niech zawsze będzie symbolem Waszej godności i powinności uczniowskiej. Strzeżcie jego honoru" przekazano uczniom sztandar.

Kolejnym punktem było uroczyste ślubowanie nauczycieli, Przewodniczącej Rady Rodziców oraz Przewodniczących zespołów klasowych.

Wyrazem szacunku i uznania dla honorowych gości były pamiątkowe gwoździe umieszczone na drzewcu sztandaru. Pamiątkowe gwoździe  symbolicznie i uroczyście  umocowali:  Burmistrz Gogolina pan Joachim Wojtala,  Przewodniczący Rady Miejskiej pan Piotr Czok, Przewodnicząca Rady Rodziców PSP nr 2 w Gogolinie pani Małgorzata Mager,  Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego PSP nr 2 w Gogolinie Nadia Jagieło, Przewodnicząca Rady Pedagogicznej PSP nr 2 w Gogolinie pani Renata Kochanowska.

Następnie odbyła się krótka prezentacja naszego sztandaru. Czujemy się zaszczyceni, że w tej historycznej uroczystości brały udział poczty sztandarowe wystawione przez delegacje: Zespołu Szkół w Gogolinie, Publicznej Stowarzyszeniowej Szkoły Podstawowej w Górażdżach, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Gogolinie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieniu Śląskim,  Polskiego Związku  Hodowców Gołębi Pocztowych oddział Krapkowice.

W trakcie akademii w hołdzie patronowi,  złożono kwiaty pod tablicą patrona – Kornela Makuszyńskiego i  odśpiewano na zakończenie części oficjalnej "Hymn Kornelowców".

W poczuciu szacunku dla pokoleń budujących historię i tradycję chcieliśmy w godny sposób uczcić tę szczególną rocznicę. Szkolne przygotowania do jubileuszu trwały od 3 lat. 11 września 2013r. został powołany Komitet  Fundacji Sztandaru , którego  zadaniem było zgromadzenie  środków finansowych na zakup sztandaru. Odbyła się z powodzeniem akcja "Pocztówka od absolwenta", organizowano spotkania z nauczycielami emerytami i absolwentami pn. "Ludzie i wspomnienia" , wydano pamiątkową książeczkę z okazji jubileuszu. Odbyły się konkursy:

 • Konkurs LITERACKO  O JUBILEUSZU kl. IV-VI miejsce I - Nagrodę ufundowało Stowarzyszenie Oświatowo Artystyczne "Edukacja ku przyszłości" i  wręczyła  wiceprezes  pani Aurelia Polywka
 • Konkurs plastyczny  dla klas I – III "Moja szkoła" miejsce I - Nagrodę ufundowało Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin "Okaż Serce Innym" i wręczyła prezes pani Gizela Sapok
 • Konkurs fotograficzny "Szkoła w obiektywie ucznia" miejsce I - Nagrodę ufundowało  Stowarzyszenie Przyjaciół Gogolina i  wręczyła prezes pani  Judyta Boruta
 • W tym samym konkursie wyróżnienie otrzymał pan Burmistrz Joachim Wojtala nadsyłając zdjęcia - Nagrodę ufundował Samorząd Uczniowski i wręczyła przewodnicząca SU Nadia Jagieło.

W dalszej części uroczystości  nadszedł czas na część artystyczną przygotowaną przez klasy VI. Zaprezentowano w wersji  humorystycznej wiersz  "Lokomotywa" Juliana Tuwima. W rytm znanej dziecięcej piosenki "Jedzie pociąg z daleka" uczniowie  zatrzymali się na stacji PSP nr 2 w Gogolinie. W poszczególnych wagonach zasiedli: dyrekcja, grono pedagogiczne, pomoce dydaktyczne, starsze klasy, wagarowicze i repetenci. Piosenką "Jak pory roku Vivaldiego" zakończono część jubileuszową  uroczystości. Aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Następnie głos zabrali nasi szacowni goście:

 • pan Artur Zapała  - Opolski Wicekurator Oświaty,
 • pan Joachim Wojtala – Burmistrz Gogolina,
 • pani Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Krapkowicach
 • Pani Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krapkowicach
 • Dyrektorzy gogolińskich szkół i przedszkoli,
 • Pani dyrektor Anita Tomaníčkovą z  Zakladnej Skoly z  Kysuckiego Nowego Mesta na Słowacji  oraz pan dyrektor Domu Kultury w Kysuckim Nowym Mescie Jura Czerniawa
 • Pani Stefania Jagło   z Miejskigo  Ośrodka  Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
 • Pani Joanna Zwiech

Serdeczne życzenia i gratulacje na ręce pani dyrektor złożyli również: Pani Ewa Bury – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, Pani Iwona Cimek – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie, Pani Izabela Olczyk - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie,  Pani Barbara Dołowicz – Dyrektor Domu Spokojnej Starości św. Barbara w Kamionku, pani Henryka Sadowska - prezes Akademii Trzeciego Wieku, pan Krystian Komander Przewodniczący Gminnego Zarządu TSKN  w Gogolinie wraz z  panem Janem Lenortem, pan Marcin Dzierżanowski z firmy Linknet oraz byli dyrektorzy i pracownicy szkoły. Bardzo wzruszające "swoje 5 minut" miały również przedszkolaczki, które wraz z wychowawcami przybyły z Przedszkoli nr 1 i nr 3,  by złożyć nam życzenia w formie okolicznościowych wierszyków i wręczyć własnoręcznie przygotowane pamiątki.

Rada Rodziców, z przewodniczącą - panią Małgorzatą Mager  na czele, przekazała społeczności szkolnej tablicę interaktywną.

Ceremonię zakończyła prelekcja połączona z prezentacją  dotycząca historii szkoły przygotowaną przez panią Bernadetę Konieczną i Aurelię Polywkę, przy ogromnemu wsparciu pani Barbary Jaskólskiej z Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego w Gogolinie.  Zaprezentowano również  krótki wideoklip o  naszej szkole.

Świętujący z nami goście mieli możliwość podziwiania dorobku szkoły. W trakcie zwiedzania mogli zobaczyć prace naszych młodych artystów, sportowe trofea – w ogromnym skrócie  poznać pracę szkoły, ucznia i nauczyciela.

W tym dniu na uczniów czekała słodka niespodzianka – kolejny podarunek od  Rady Rodziców, otóż kiedy zabrzmiała piosenka "Pokolenie" zespołu Kombii na salę "wjechał" ogromny  tort.

 

W imieniu całej społeczności szkolnej pragniemy jak najserdeczniej podziękować Państwu za uświetnienie tej historycznej uroczystości swoją obecnością.

Świadomość tego, że tak wiele osób i instytucji nas wspiera, słowami, życzliwą aprobatą dla naszych działań – jest dla nas inspiracją i bodźcem do jeszcze lepszej i skuteczniejszej pracy.

Społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Gogolinie

 

Podziękowania

W imieniu własnym i całej społeczności szkolnej pragnę serdecznie podziękować za to, że w tak szczególnym dla nas dniu byliście razem z nami.

Opolskiemu  Wicekuratorowi Oświaty – panu Arturowi Zapale, Burmistrzowi Gogolina  - panu Joachimowi Wojtali i wszystkim Gościom, Przyjaciołom Szkoły – DZIĘKUJĘ

za ofiarowane kwiaty, prezenty, a nade wszystko dziękuję za serdeczne słowa i życzenia.

Księże Proboszczu  – dziękujemy za poświęcenie sztandaru i modlitwę intencyjną;

Serdecznie dziękuję Rodzicom i Absolwentom  za nadanie sztandaru i pomoc w organizacji uroczystości.

Drodzy Nauczyciele, Pracownicy Szkoły – Moi Najbliżsi Wam dziękuję za wszystko co za nami. Jesteście siłą i wartością naszej szkoły.  Dziękuję za ogromne zaangażowanie, wkład pracy, zrozumienie i profesjonalne przygotowanie uroczystości.

Kochani Uczniowie - Wam dziękuję najcieplej jak potrafię. Udowodniliście wielokrotnie – nauką, zachowaniem, że w pełni zasługujecie na Sztandar. Jestem z Was bardzo dumna. Bez Was ta uroczystość nie miałaby sensu. ,,Dwójka” to placówka ucząca szacunku dla tradycji, umiłowania Ojczyzny, wychowująca w duchu tolerancji i otwartości.

Obchodząc ten  piękny jubileusz Szkoły -  swojej Szkole, ale także wszystkim, życzę samych sukcesów i wytrwałości, bo – "przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń" / E. Roosevelt/

 

Dyrektor PSP nr 2 w Gogolinie
Renata Kochanowska