I. ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

Rok szkolny trwa od 03.09.2018 r. do 21.06.2019r
Akademia z okazji zakończenia roku szkolnego 19.06.2018r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych :
• Zimowa przerwa świąteczna 24.12.2018 – 02.01.2019
• Wiosenna przerwa świąteczna 18.04– 23.04. 2019r.
02.11.2018r. Dzień po Wszystkich Świętych
29.04-30.04.2018r – Przed Majówką
02.05.2019r. – Święto flagi
02.01.2019r. – Dzień po nowym roku
• Egzamin ósmoklasisty ( 3 dni)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych:
Ferie zimowe 28 stycznia – 10 lutego 2019 r.
Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

II. WYPOCZYNEK DZIECI

Półkolonie zimowe – od 28.01 do 01.02.2019 r.
Półkolonie letnie – 2 tygodnie podczas wakacji

III. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE W ROKU SZKOLNYM DZIELA SIĘ NA DWA PÓŁROCZA:
I PÓŁROCZE – OD 03.09.2018r DO 26.01.2019r.
II PÓŁROCZE - OD 13.02.2018 r. DO 21.06.2019r.

IV. TERMINARZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH
1. Do 12.12.2018 i do 8 .05.2019 r. zawiadomić ucznia i jego rodziców (opiekunów ) o przewidywanych dla niego półrocznych (rocznych) ocenach z przedmiotów edukacyjnych oraz ocenie z zachowania.
2. Do 12.06.201r. przyjmowanie podań od uczniów lub jego rodziców (opiekunów) chcących przystąpić do ezaminu klasyfikacyjnego za rok szkolny lub poprawkowego za rok szkolny.

 

V. SPOTKANIA RADY RODZICÓW

19.09.2018r. przedstawienie do zatwierdzenia rocznego planu rozwojowego szkoły, zmian w WOU. Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego na r.szk.2018/2019, Wybór przewodniczącego Rady Rodziców

Październik, listopad 2018. – Zatwierdzenie planu pracy Rady Rodziców, Organizacja andrzejkowej zabawy dochodowej

luty 2019 – Podsumowanie realizacji rocznego planu rozwoju szkoły za I półrocze r.szk.2018/2019, przedstawienie informacji o realizacji planu nadzoru pedagogicznego za I półrocze ,

sierpień 2019 - przedstawienie informacji o realizacji rocznego planu nadzoru pedagogicznego, podsumowanie realizacji rocznego programu rozwoju szkoły za rok szkolny, podsumowanie działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2018/2019