I. ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

Rok szkolny trwa od 02.09.2019 r. do 26.06.2020 r.
Akademia z okazji zakończenia roku szkolnego 26.06.2020r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

• Przed Świętem Zmarłych 31.10.2019
• Zimowa przerwa świąteczna 23 -31.12.2019r.
• Wiosenna przerwa świąteczna 9.04– 14.04. 2020r.
• 02-03.01.2020 po Nowym Roku
• 30.04.2020 przed majówką
• 12.06.20020 po Bożym Ciele
• Egzamin ósmoklasisty ( 3 dni)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych:

Ferie zimowe 10.02.2020 – 23. 02.2020r.
Ferie letnie 29 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

 

II. WYPOCZYNEK DZIECI

Półkolonie zimowe – od 10.02 do 14.02.2020 r.
Półkolonie letnie – 2 tygodnie podczas wakacji

 

III. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE W ROKU SZKOLNYM DZIELA SIĘ NA DWA PÓŁROCZA:

I PÓŁROCZE – OD 02.09.2019r DO 31.01.2020r.
II PÓŁROCZE – OD 3.02.2020 r. DO 26.06.2020r.

 

IV. TERMINARZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH

1. Do 20 .05.2020 r. zawiadomić ucznia i jego rodziców (opiekunów ) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach z przedmiotów edukacyjnych oraz ocenie z zachowania.
2. Do 19.06.2020. przyjmowanie podań od uczniów lub jego rodziców (opiekunów) chcących przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego za rok szkolny lub poprawkowego za rok szkolny.

 

V. SPOTKANIA RADY RODZICÓW

18.09.2019r. przedstawienie do zatwierdzenia rocznego planu rozwojowego szkoły, Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego na r.szk.2019/2020, Wybory uzupełniające do Rady Rodziców

Październik, listopad 2019. – Zatwierdzenie planu pracy Rady Rodziców, Organizacja andrzejkowej zabawy dochodowej

luty 2020 – Podsumowanie realizacji rocznego planu rozwoju szkoły za I półrocze r.szk.2019/2020, przedstawienie informacji o realizacji planu nadzoru pedagogicznego za I półrocze ,

sierpień 2020 - przedstawienie informacji o realizacji rocznego planu nadzoru pedagogicznego, podsumowanie realizacji rocznego programu rozwoju szkoły za rok szkolny, podsumowanie działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2019/2020